ALGEMENE VOORWAARDEN

1. TOEPASSINGSVELD EN AANVAARDING ALGEMENE VOORWAARDEN.

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkooptransacties  van  producten en/of diensten  door de EcoBouwWinkel aan elke natuurlijke of rechtspersoon die bij de EcoBouwWinkel producten en/of diensten aankoopt of aanvaardt aan te kopen (de klant).

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden sluiten alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uit, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst met de EcoBouwWinkel. Elke bestelling van producten en/of diensten wordt beschouwd als een aanbod van de klant om deze producten en/of diensten overeenkomstig onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden aan te kopen, waarbij hij uitdrukkelijk afstand doet van de eventuele bepalingen op zijn eigen documenten die tegenstrijdig zijn met onderhavige voorwaarden.

Het Belgisch recht is van toepassing ongeacht de nationaliteit van de partijen en/of de bestemming van de diensten/goederen.

2.BESTELLINGEN

De prijzen, afmetingen, technische specificaties en diverse inlichtingen vermeld in de catalogi, mededelingen en tarieven zijn indicatief en niet bindend.De EcoBouwWinkel behoudt zich het recht voor er te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de nodige wijzigingen aan te brengen. Elke technische studie, afmeting of opbrengst of rendementsberekening opgesteld in het kader van een offerte voor producten en/of diensten te leveren door de EcoBouwWinkel, geldt louter ter indicatie en kan noch de aansprakelijkheid van de EcoBouwWinkel inroepen, noch aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Prijsoffertes voor producten en/of diensten te leveren door de EcoBouwWinkel zijn 14 dagen geldig te rekenen vanaf de uitgiftedatum van de offerte. Elke offerte van de EcoBouwWinkel die door de klant wordt aanvaard, dient door hem schriftelijk te worden bevestigd op de respectievelijke en originele offerte door de EcoBouwWinkel afgeleverd met vermelding van naam, voornaam, datum en de clausule Gelezen en Goedgekeurd. Bestellingen worden slechts definitief na schriftelijke ondertekening en bevestiging van de offerte door de EcoBouwWinkel.

Vertraging van de levering geeft de koper/opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Enkel bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst kan schadevergoeding bedongen worden. Gevallen van overmacht sluiten daarenboven alle bedongen schadevergoeding uit, om het even in welke mate de uitvoering van de overeenkomst erdoor beïnvloed wordt.

In geval van levering van goederen gaan de risico’s over op de klant vanaf hun vertrek van transport. De risico’s op beschadiging en diefstal van de uitgevoerde werken gaan over op de klant, naarmate de uitvoering.

de EcoBouwWinkel aanvaardt het koopaanbod van de klant volgens onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, door de klant een schriftelijke orderbevestiging te bezorgen. De klant moet de schriftelijke orderbevestiging controleren en de EcoBouwWinkel onverwijld op de hoogte stellen indien hij hierin een fout of afwijking vaststelt. Indien hij dit niet doet, zal de EcoBouwWinkel de producten) leveren overeenkomstig de orderbevestiging, die rechtsgeldig is.

3. PRIJS

De prijs is de totale verloning voor het/de product(en), die door de klant aan de EcoBouwWinkel verschuldigd is. De prijs die de klant moet betalen, staat vermeld op de factuur afgeleverd door de EcoBouwWinkel. In het kader van een continue handelsrelatie kan de EcoBouwWinkel de prijzen van de in de toekomst te leveren bestellingen aanpassen in functie van eventuele wijzigingen in wisselkoersen, energieprijzen, douanerechten, verzekerings- en transportkosten en aankoopprijzen.

de EcoBouwWinkel heeft het recht de wijzigingen of uitbreidingen van bestelde werken door de klant, en de hiervoor bedongen prijs, met alle middelen van recht te bewijzen, inbegrepen een bevestiging van onzentwege die niet werd geprotesteerd.

Prijsherzieningen zijn mogelijk door onvoorziene stijgingen van brand- en grondstoffen, materialen en lonen. Deze herzieningen worden verrekend door de EcoBouwWinkel volgens het individueel artikel of aan de hand van de wettelijk voorziene formule.

Taksen worden berekend volgens de gegevens verstrekt door de klant die voor eventuele onjuiste inlichtingen verantwoordelijk blijft

De BTW is net als alle andere huidige of toekomstige rechten ten laste van de klant, overeenkomstig de op de factuurdatum geldende tarieven. Alle facturen worden standaard opgesteld aan het normale Btw-tarief van 21 %.

De EcoBouwWinkel behoudt  zich  het  recht  haar  prijzen  te wijzigen indien er zich schommelingen voordoen in de wisselkoersen, heffingen of douanerechten.

4. BETALING

Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden. 
Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

5. KLACHTEN

Alle klachten over de factuur en de omschreven en geleverde artikelen moeten, om geldig te zijn, gedaan worden binnen 7 dagen na leverings- en bestelbon of factuurdatum bij aangetekend schrijven aan de EcoBouwWinkel op het adres vermeld op de factuur. De voornoemde klachten worden in dit schrijven door een gedegen motivatie onderbouwd. De koper is verplicht de inhoud van de levering en de termen van de factuur onmiddellijk na te zien bij de ontvangst. Door een bestelling te doen, verklaart de koper zich akkoord met onze verkoopsvoorwaarden

6. LEVERING EN TERMIJNEN

De leverdatum op de orderbevestiging is indicatief. We garanderen elk artikel volgens de bepalingen en voorwaarden die door de fabrikant zijn vastgesteld.  

De plaats van levering is diegene die wordt vermeld op de door de EcoBouwWinkelafgeleverde orderbevestiging. Om praktische redenen kunnen producten in verschillende keren worden geleverd.

Leveringsvertragingen kunnen nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding ten voordele van de klant, maar uitsluitend tot de mogelijkheid voor de klant om de te leveren hoeveelheden te annuleren, en dit een maand na een regelmatige ingebrekestelling waaraan door de EcoBouwWinkel geen gevolg is gegeven.

Behalve gevallen van overmacht als dusdanig, worden alle onvoorziene gebeurtenissen die de levering, plaatsing, behandeling of verzending van de aangekochte producten belemmeren, eveneens beschouwd als overmacht, waarbij de EcoBouwWinkel van haar verplichtingen wordt ontheven. Zelfs indien er sprake is van een bijzondere overeenkomst ontheffen de gevallen van overmacht, van welke aard ook, en in het algemeen alle omstandigheden die losstaan van de wil van de EcoBouwWinkel en die van die aard zijn dat ze de fabricatie, behandeling en toelevering hinderen, de EcoBouwWinkel van haar aansprakelijkheid. In het geval van een bijzondere overeenkomst kan de boete slechts worden toegepast, indien de vertraging te wijten is aan de EcoBouwWinkel en reële en in aanwezigheid van beide partijen vastgestelde schade heeft veroorzaakt. Wanneer een product of verpakking ontbreekt, foutief is of beschadigd werd, dient dit voor de ondertekening op de leveringsbon te worden vermeld. Vervolgens dient het product of de verpakking door de vervoerder aan de EcoBouwWinkel te worden terugbezorgd.

7. TERUGNAME VAN GELEVERDE GOEDEREN

Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden, dit met uitzondering van goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden zoals goederen welke wij speciaal hebben moeten bestellen en waarvan wij geen regelmatige stock houden , een bestelling op maat (bvb parket) of op kleur (bvb aangekleurde verf). Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug via overschrijving.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele, verzegelde staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier. De kosten hiervoor betaal je zelf.

Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar info@ecobouwwinkel.be. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING"
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:  Ecotechnieken bvba, tav EcoBouwWinkel, Fabriekstraat 15, 8600 Diksmuide, België – info@ecobouwwinkel.be.

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mee dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van volgende goederen herroep/herroepen (*).

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)  ... met bestelordernummer  ... en factuurnummer: ...

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is."

Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

8. GARANTIEPERIODES

Voor nieuwe producten en toestellen passen wij de standaardvoorwaarden toe van de invoerder of de fabrikant. Fabrieksgarantievoorwaarden zijn steeds exclusief werkuren en verplaatsingskosten. Onder geen beding kan de EcoBouwWinkel aansprakelijk gesteld worden voor het laattijdig/niet bekomen en/of goedkeuren van groenstroomcertificaten, premies en subsidies allerhande en voordelen als belastingvermindering en investeringsaftrek.

De waarborg blijft uitsluitend beperkt tot constructiefouten; uitwendige beschadigingen worden niet aanvaard. In geen geval kan een vergoeding na de levering geëist worden wegens andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade welke de koper zou hebben geleden als gevolg van deze constructiefouten.

De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering of de plaatsing bestonden, moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de EcoBouwWinkel, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek, lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

Voor verborgen gebreken is onze aansprakelijkheid beperkt tot één jaar na de levering van onze goederen, in de mate dat de waarborg van onze eigen leverancier nog niet verlopen is. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden medegedeeld op straffe van verval en dit per aangetekend schrijven.

De waarborg dekt evenwel niet : schade door onvoldoende of gebrek aan onderhoud ; het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten , materialen en toestellen ; schade veroorzaakt door overmacht ; een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelde; vorst- of vochtschade.

Eventuele schadevergoedingen waartoe de EcoBouwWinkel zou gehouden zijn tegenover de klant en tegenover derden, zal nooit hoger zijn dan de dekking verleend door de BA verzekering van de EcoBouwWinkel.

9. REGELING VAN GESCHILLEN

De rechtbanken van Veurne zijn als enige territoriaal bevoegd, zelfs indien er meerdere verweerders zijn. Elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie en/of uitvoering van onderhavig algemene verkoopsvoorwaarden en de eigenlijke verkoop, valt uitsluitend onder het Belgische recht.

10. RISICO

De overdracht van de risico’s naar de klant vindt plaats bij de verzending van de producten. De vervoerder draagt echter de risico’s tot bij de levering.

11. PRODUCTEN en technische fiches.

Producten voor bepaalde werken worden steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker geprobeerd. Het eindresultaat hangt af van onvoorziene factoren. Ons advies wordt, op basis van een lange ervaring, enkel ter informatie gegeven. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemers van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich in elk geval tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot rechtsvervolgingen. De technische fiche kan enkel als advies worden beschouwd.

12. VARIA

De dwingende bepalingen inzake consumentenrechten worden niet beïnvloed door deze voorwaarden.

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!